Planvarsling Sølvdammen

on mandag, 20 juni 2016.

Plangrese_1505.jpgSølvdammen
Oppstartsvarselet omfatter gnr./bnr. 33/22, 33/421, 35/92 og deler av 33/16 og 36/49, Molde kommune. Området er regulert av planene Årølia Felt 1 fra 25.03.2004 og Årlia Vest fra 11.12.2003 med formål friområde, boligformål, lekeareal, kjøreveg, gang- og sykkelveg og felles avkjørsel. Endringen igangsettes med bakgrunn i ønske om endret bruk fra konsentrert småhusbebyggelse til eneboliger, samt omgjøring av deler av kvartalslekeplassen til boligformål.

Plangrese_1505.jpg

pdfReferat_oppstartsmøte.pdf